හෝමාගම , උඩුවන හන්දිය| පර්චස් 6.8 කි | ලක්ශ 110 කි | කාබර 03 කි..

ගෙයක් ගන්න නම් හොදම තැන ®SMART LAND....
පර්චස් 6.8 කි. ලක්ශ 110 කි.

හෝමාගම , උඩුවන හන්දිය ආසන්නයෙන් ඔබට අනගි අවස්ථාවක් ,

හෝමාගම නගරයට = කිලෝමීටර් 2.5කි..

හෝමාගම දුම්රිය ස්ථානයට = කිලෝමීටර් 2.8කි.

හෝමාගම අදිවෙගී මාර්ගයට = කිලෝමීටර් 05කි.

128 කොට්ටාව බස් පාරට = මිටර් 500යි ....

නවීන පන්නයට සාදන ලද නිවසකි...

කාබර 03 කි..

නාන කාබර 01 කි..

නවීන මුලුතැන් ගෙවල් 01 කි..

පර්චස් 6.8 කි..

ඉතාඋසාස් මට්ටමෙන් සාදන ලෙද නිවසකි..

මිල ගනාන් සාකච්චා කරගත හැක .

අඩි 15 පාරට මුනලා ඇත.

ඉඩමට බැංකු ණයක් සලසා දීමට හැකියාව ඇත.

ලක්ශ 110 කි.

Janith - 0777 246 110

Rajith - 076 2500 335

15 views
Request a call back!
  • Facebook
  • www.instagram.com/colombopropertyweb.lk

Looking for Something?  Mail us at info@colmbopropertyweb.com or WhatsApp or call 076 699 8521