ආයොජනයට හෝ පදිංචියට කොලඹ කෝට්ටේන් අන්ගසම්පුර්න නිවස මිලියන 90කට ඉක්මනින් විකිණීමට සියලු පහසුකම් සහ

Kottawa Luxury House for Sale or Rent 90 Million LKR

ආයොජනයට හෝ පදිංචියට කොලඹ කෝට්ටේන් අන්ගසම්පුර්න නිවස

මිලියන 90කට ඉක්මනින් විකිණීමට

සියලු පහසුකම් සහිතයි

වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න

0762210491/0713247852

Request a call back!
  • Facebook
  • www.instagram.com/colombopropertyweb.lk

Looking for Something?  Mail us at info@colmbopropertyweb.com or WhatsApp or call 076 699 8521